Ni gute warushaho gushimisha uwo ukunda

Icyiciro : Ubucuti n'urukundo

Iyi nkuru irimo gukorwa...


Ibitekerezo

Gira icyo uvuga ku ngingo yanditse haruguru, niba ufite igitekerezo cg icyifuzo, cyandike.

Subscribe with your Email address to always get new articles